نایت کالا                               میسلند
روژا                                      زیبارو
خانومی                                 پوست کالا
موتن رو                                رزلند
روبان                                    موج لند
پنکک                                    ایوارا
هومهر                                  شیک بیوتی
زنونه                                     استفانی
ارشاکو                                   ژوت
لیانا                                      پنبه آنلاین
مدیاژ                                    گریماس
سفیر                                    طبیعت
آرایش کالا                             سرزمین آرایش
روژینو                                   آلما کالا
زیباما                                    نادلیکو
جیستان                                 ماها
فلور مار                                 الیزه
مارک                                     سنالند
دیجی مارکت                           اینوآر
حسی نو                                عصر زیبایی
روژه                                       اُردمی
ناب تاپ                                 ویترین
مک تهران                               افق
پوست ایرانیان                         کالا مارکت
کنلا مارکت                              میسفا
پیشگام نگار                            آرایش باکس
وایاشاپ                                 بیوتی کد
رزلند                                      فلورمار
شیکفام                                  آرایش پیشه
ناجی طب                               لوکسی کالا
اسپلندور                                الو کاندوم