ایران درخت                                         اطلسی ها
منتخب                                               پارسی گل
دیجی باغ                                            گلفروش
باغبون                                                فلای ترپ
بذرکو                                                  رزگلد
رام گل                                                آماگل
یاس                                                   گل بازار
آران گل                                               گل بیشه
پارسی گل                                            ویس مهر
ایگل                                                    شمعدونیا
بلومن                                                  بهرام
گل گلدون                                            سرای گل
پوپونیک                                               گل کالا
بی اف سی                                            بانک گل
بونسای ایرانی                                        گلزار بهاره
گل استایل                                            دیجی گاردن
گل کُد                                                  بذرسرا
همدان گل نت                                       ایریس
گل بازار                                                نفیس آنلاین
گل باختر                                              گل استایل
حریرگل                                                گل پامچال
رضوان                                                  گل های زعیم
بذرکو                                                    بهنو
گل آف                                                  کارن گل
فلوریا                                                   سبزوانه
باغ ایرانی                                              مغان
نارگیل                                                   روبینیاگاردن
کشاورزی آنلاین                                      ظرافت

بیشه                                                     دیجی گیاه
کافه گلدون                                            مسترکاکتوس